QEC - Quick Exposure Check

Kontaktperson AMM Uppsala: Peter Palm
 
Användningsområde
QEC kan användas vid ergonomisk riskbedömning av en arbetsuppgift eller för att utvärdera effekten av en ergonomisk intervention på en arbetsplats.
 
Beskrivning av metoden
Metoden bygger i grunden på vetenskapligt belagda riskfaktorer för muskuloskeletala besvär. QEC har utvecklats i samarbete med praktiker ute i fält för att bli så användbar som möjligt. Metoden är ”participativ” vilket innebär att en del av bedömningen görs av en observatör och den andra delen bygger på att individen själv skattar sitt arbete. Slutresultatet blir en poängsumma för hur mycket arbetet belastar olika delar av kroppen.
 
Styrkor
Metoden är snabb att genomföra cirka 10 min per arbetsuppgift. Metoden är testad vetenskapligt men även anpassad för att fungera väl i fält. Framförallt har överrensstämmelsen av skattningar visat sig vara god då samma observatör genomfört mätningar vid olika tillfällen.
 
Begränsningar
Generella verktyg för riskbedömning innebär alltid vissa begränsningar och resultatet bör därför tolkas med försiktighet. Kunskapsunderlaget från epidemiologiska studier om olika riskfaktorer inverkan på människan är fortfarande inte tillräckligt stort för att ge fullt stöd åt resultatet från QEC.
 
Rätt att använda
QEC engelska version har utvecklats av HSE Health and Safety Executive (Engelska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket). Per Lindberg på högskolan i Gävle har sedan gjort den officiella svenska versionen. QEC är fritt att använda.