QPS -Nordic

Kontaktperson AMM Uppsala saknas
Användningsområde
Det nordiska frågeformuläret är ett instrument för att kartlägga psykologiska och social faktorer i arbetet. Formuläret går att använda på alla typer av arbetsplatser och finns i en version med 123 frågor och en version med 34 frågor.
Beskrivning av QPS Nordic
Frågorna är indelade i tre olika områden:
  • Arbetsnivå: Arbetskrav, Kontroll i arbetet, Rollförväntningar, Förutsägbarhet i arbetet
  • Social och organisationsnivå: Social interaktion, Ledarskap, Kommunikation, Organisationskultur, Socialt klimat
  • Individnivå: Engagemang, Skicklighet i arbetet, Förutsägbarhet, Arbetsmotiv, Arbetets plats i livet, Samband mellan arbete och privatliv.
Styrkor
En styrka är att formuläret går att använda på olika typer av arbetsplatser och man kan efter behov välja ut de frågor man vill använda vid specifika undersökningar.
 
En annan fördel är att formuläret används mer och mer i kartläggningar av psykosociala arbetsförhållanden.
 
Metodicum, har rutiner för bearbetning av svaren och har också en referensdatabas för tolkningar av svaren. 
 
Begränsningar
Formuläret går att använda på alla typer av arbetsplatser vilket får till följd att frågorna inte är specifika utan mer övergripande.
 
Formuläret är inte använt i lika många vetenskapliga studier som t ex Karaseks och Theorells krav och kontroll frågor.
 
Vår erfarenhet är att svaren kan vara svåra att värdera och att översätta till faktiska arbetsförhållanden.
 

Rätt att använda

Formuläret är fritt att använda (Dallner mfl.)

Länk till formuläret och manual: Arbetslivsrapport nr 2000:19.