Rapporter

2021

Adrian Gomez, Pasan Hettiarchchi, Peter Palm. Mätrapport - Helkroppsvibrationsmätning med Axivity A3. Nr 1/2021

2020

Magnus Svartengren, Therese Hellman, Fredrik Molin, Erebouni Arakelian Sofia Åström Paulson, Tomas Eriksson, Marianne Parmsund. Svensk rapport till AFA-försäkring. Stamina - Systematiskt och tidseffektivt arbetsmiljöarbete. Struktur som ger stöd och uppföljning samt analys av framgångsfaktorer för kommuner. Nr 4/2020

Lise-Lotte Ljungar, Magnus, Svartengren. Finns det skillnad i kvaliteten mellan spirometrier gjorda på företagshälsovårdens mottagning och undersökningar utförda ute på företag?
Nr 3/2020. 

Adrian Gomez, Peter Palm. Helkroppsvibrationer vid arbete i jordbrukstraktor Volvo BM 600 årsmodell 1976.
Nr 2/2020.

Mario Oliveira Sanca, Handledare Martin Tondel - Miljömedicinsk bedömning av förorenad mark intill Bjäkenbackenskolan, Mora. Nr 1/2020.

2018

Emma Jansson, Handledare Martin Tondel - Miljömedicinsk bedömning av förorenad mark i området Östnor, Mora. Nr 3/2018.

Kristina Eliasson, Peter Palm, Tomas Eriksson, Teresia Nyman. Medicinska kontroller - En underutnyttjad informationskälla i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Nr 2/2018

Margareta Torgén, Andreas Lundin, Tobias Nordquist, Malin Josephson.
Arbetsförhållanden och hälsa i Uppsala län i början på 2000-talet. Resultat från enkätundersökningen Liv & Hälsa 2000, -04, -08, -12. Nr 1/2018

2017
Robert Wålinder. Det arbets- och miljömedicinska uppdraget, nr 1/2017

2016
Johan Ålander, Lena Elfman, Allergenspridning från pälsdjur inom Jällaskolans område,
nr 2/2016

Mare Löhmus Sundström, Tobias Nordquist, Robert Wålinder. Temperaturmätning i 20 stycken
vård– och äldreboende i Uppsala kommun sommaren 2015, nr 1/2016.

2015
Lena Elfman, Bo Johansson. Astma– och allergiprevention för nyanlända anhöriginvandrare ALPIN, nr  2/2015

Åsa Stöllman, Tomas Eriksson, Eva Vingård. Flytten till Psykiatrins hus - arbetsmiljön i öppna arbetsplatser nr 1/2015

2014
Sofia Åström Paulsson, Marianne Parmsund, Åsa Axelsdotter Hök, Tomas Eriksson, Teresia Nyman, Lisa Schmidt, Margareta Torgén, Magnus Svartengren. Stimulerar avtal mellan arbetsgivare och företagshälsovård till samarbete för hälsosamma arbetsplatser?– En genomlysning av avtal och avtalsprocess nr 5/2014.

Ida Ringdén, Undersökning av en webbaserad metod för hantering av stress i arbetslivet nr 4/2014

Kaj Elgstrand. Säkerhet och hälsa i gruvarbete. Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 3/2014

Martin Tondel, Lena Elfman. Miljömedicinsk bedömning av dioxinkontaminerad mark i Saxnäs.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 2/2014

Peter Palm, Kristina Eliasson, Per Lindberg, Göran M Hägg. Belastningsergonomisk riskbedömning -Vägledning och metoder. Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 1/2014

2013
Eva L Bergsten, Helena Anundi, Pia Rehfisch, Peter Palm. Hälsoeffekter och förebyggande arbete vid vibrationsexponering i saneringsföretag.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 3/2013

Åsa Stöllman, Thomas Höljö, Erik Lampa, Robert Wålinder. Undersökning av den kognitiva förmågan vid arbete i syrereducerad miljö vid Forsmarks kärnkraftverk.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 2/2013

Magnus Svartengren, Ulrich Stoetzer, Marianne Parmsund, Tomas Eriksson, Åsa Stöllman, Eva Vingård. Hälsa och framtid i kommuner och landsting.
Rapport från Arbets- och miljlömedicin nr 1/2013

2012
Karin Engvall. D3. 1B Vilka problem och hinder ser yrkesarbetare som uppför "Lågenergihus"
En probleminventering (PDS) inom IEE projektet BUILD UP SKILLS (BUSS)
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 4/2012

Birgitta Södergren, Fredrik Molin, Åsa Stöllman, Måns Waldenström, Eva Vingård
Balanserad kommunikation - en nyckel till produktivitet och hälsa? En sammanfattning av resultat och lärdomar från ett forskningsprojekt.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 3/2012

Kristina Gunnarsson, Arbets- och miljömedicin, Uppsala
Kirsten Olsen och Leigh-Ann Harris, Centre for Ergonomics, Occupational Safety and Health, Massey University, Palmerston North, Nya Zeeland
Workplace Safety Discount (WSD) - Erfarenheter från ett arbetsmiljöförbättrande program för mikroföretagare inom lantbruket på Nya Zeeland
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 2/2012

Annika Hellström. Handledare: Robert Wålinder och Åsa Stöllman.
Hälsa och arbetsmiljö hos ekonomipersonal före och efter införandet av
elektronisk fakturahantering
Projektarbete vid Uppsala Universitets företagsläkarutbildning år 2010/2011
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 1/2012

2011
Ellen Ankarcrona, Emma Pettersson, Marlene Boström, Monica Göthe, Sofia Hollstedt, Handledare: Lena Elfman, SLU-handledare: Catharina Svala.
Allergivänliga hästar - finns de?
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 5/2011

Josefine Amnesten, Eva Andersson, Handledare: Lena Elfman, SLU-handledare: Ulrika Rockström. Lågallergena hästar - finns de?
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 4/2011

Sofia Eriksson, Tove Månsson, Helen Pilskog, Victoria Ragnmark, Jennie Söderberg, Handledare: Lena Elfman, SLU-handledare: Niklas Adolfsson
Stallströets påverkan på luftkvaliteten i stall - en jämförelsestudie mellan torvströ och  träpellets.
Rapport från Arbets- och miljömedicin, nr 3/2011

Johanna Berg-Johansson, Amelie Gottfridsson, Anna Karlsson, Michaela Lindbäck, Märta Westin, Handledare: Lena Elfman
Hästens inomhusmiljö - hur påverkas den av olika strömaterial
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 2/2011

Karin Engvall, Per Wickman
Metod för kvalitetssäkring av energidata i 472 flerbostadshus i en tvärvetenskaplig studie om hälsomässigt hållbara hus i Stockholm (3HE-studien)
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 1/2011

2010
Eva Kallin, Malin Josephson
Kostnader för rehabiliteringsinsatser och sjukskrivningar beräknat ur ett företags perspektiv. Uppsats inom sjukgymnastprogrammet år 2010.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 7/2010

Karin Engvall, Åke Blomsterberg
Vilka problem och hinder ser olika aktörer för implementering av"LågEnergiHus"? -En probleminventering (PDS) inom IEE-projektet NorthPass.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 6/2010

Wålinder Frida
Remitterande läkares syn på kontakten med Arbets- och miljömedicin och det framtida samarbetet.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 5/2010

Wålinder Frida
Vad tyckte våra patienter? Enkätundersökning av patienterna som remitterats till Arbets- och miljömedicin under 2008.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 4/2010

Josephson M, Palm P, Johansson E, Balogh I, Olsson Kerstina, Kjellberg K
Hållbart kassaarbete - Utveckling av ett instrument för bedömning av arbetssätt i utgångskassa.
Rapport från Arbets- och miljömedicinnr 3/2010

Gottfries Dahlberg, B
Beskrivning och utvärdering av en rehabiliteringsmodell inom företagshälsovård med företagsläkaren som nav i fortlöpande 3-partssamtal med individ och chef.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 2/2010

Björn C, Rissén D, Josephson M
Förutsättningar för att utföra det dagliga arbetet på en operationsavdelning - underlättar måldokument och intranät.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 1/2010

2009 
Smedje G, Elfman L
Åtgärder för att minska damm och allergen i skolan - effekt på allergibesvär och miljö.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 4/2009

Josephson, M, Rehfisch P, Runeson R, Skoglund L, Torgén M.
Arbete och Arbetsförmåga - Resultat från enkätundersökningen Liv & Hälsa 2008 i Uppsala län. Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 3/2009

Hogstedt C, Smedje G, Wålinder R
Buller och ohälsa bland personal i skola och förskola
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 2/2009

Gunnarsson K, Ekdahl M, Josephson M
Att förena småföretagande och hållbar hälsa
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 1/2009

2008
Elfman L, Hogstedt C, Engvall K
Insekticidbehandlade barrträdsplantors akuta hälsoeffekter på plantörer
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 1/2008 (svensk)
nr 1/2008 (engelsk)

Gunnarsson K, Josephson M
Småföretagarens hälsa - En uppföljande undersökning av småföretagare i Uppsala län.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 2/2008

Torgen M, Josephson M
Bedömning av arbetsförmåga vid sjukskrivning
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 3/2008

Alhanko Terhi, Löf Frida, Perols Karin, Elfman Lena, Svala Catharina
Allergier och djurhållning i bebyggelse - finns verkligen ett problem? Projektarbete i Agrosystem, 20 p, VT 2008
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 4/2008

Rask-Andersen A, Lundin M, Lembke B
Arbetsförhållanden och arbetsrelaterade symptom bland lantbrukarkvinnor
Rapport från Arbets- och miljömedicin, nr 5/2008

Ericssson C-G, Anundi H
Undersökning av luftföroreningar vid användning av syntetisk diesel jämfört med MK1 diesel - litteraturgenomgång och exponeringsmätningar
Rapport från Arbets- och miljömedicin, nr 6/2008

2007
L Sieurin, M Josephson, E Vingård
Partiell eller hel sjukskrivning, konsekvenser för individen. Delrapport 1;
Redovisning av deskriptiva data.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 1/2007

M Josephson, K Gunnarsson, P Palm, E Rydstedt
Företagshälsovårdens arbete mot mikroföretag - En studie av
företagshälsovårdens tjänster och arbetssätt i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län mot företag med färre än 10 personer anställda.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 2/2007

K Engvall
Probleminventering av de boendes erfarenheter under injustering av behovsstyrd ventilation i nya flerbostadshus.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 3/2007

B Heijbel, Å Stöllman, E Vingård
Att arbeta inom psykiatrin och vara långtidssjukskriven - en kvalitativ undersökning av mäns och kvinnors erfarenheter
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 4/2007

H Anundi
En jämförande studie av exponering vid körning med etanol- och bensinbil Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 5/2007

K Gunnarsson, M Ekdahl, M Josephson
Småföretagare och företagshälsovård - Resultat från en enkätstudie om småföretagare i Uppsala län
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 6/2007 

2006
C-G Ericsson, G Smedje, G Wieslander
Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång
Rapport från Socialstyrelsen och Arbets- och miljömedicin nr 1/2006.

H Anundi, Y Green, K Gunnarsson, G Johansson, B Sahlberg, G Smedje, Wieslander, Riskfaktorer som arbetsmiljö, bostad, fetma och hereditet bland vuxna med nydebuterad astma.
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 2/2006

T Lindgren
Fördelar och nackdelar med kontorslandskap
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 3/2006

K Gunnarsson, H Anundi, L Juringe
Utvärdering av arbetsmiljöarbete i mindre tillverkningsföretag
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 4/2006 

2005
Anundi H, Skoglund L
Uppföljningsstudie av tandvårdspersonalens arbetsmiljö.
Rapport från Arbets- och miljömedicin, nr 1/2005

2004
Klusell L, Gunnarsson K, Juringe L.
Genomförande och utvärdering av två olika modeller att införa systematiskt arbetsmiljöarbete vid mindre tillverkningsföretag. Rapport från projektet FöretagSAM.

Rask-Andersen M, Linderoth S, Pantzar M, Rask-Andersen A
Tobaksprevention på Uppsala Studentnationer i Uppsala
Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 1/2004