Skolans miljö

Vid sidan om bostadsmiljön är skolmiljön den viktigaste innemiljön för barn och ungdom. Inberäknat eleverna är skolan den största arbetsplatsen i Sverige. Både vetenskapliga undersökningar och offentliga utredningar har påvisat påtagliga brister i skolmiljöerna i Sverige. Skolans fysiska miljö omfattar termiskt klimat (temperatur, drag, luftfuktighet), akustisk miljö (buller), belysning, flyktiga organiska ämnen (VOC), och partiklar i sedimenterat och luftburet damm. Pälsdjursallergen är en viktig faktor i de svenska skolorna. Brister i städning, speciellt av dammsamlande inredning, samt otillräcklig ventilation har också uppmärksammats. I vissa skolor kan även förekomma fuktskador, mögel och bakterier på grund av läckage eller fukt i golvkonstruktionen. I Sverige har man installerat nya ventilationssystem i skolor, ofta med deplacerande don, och ventilationen har drastiskt förbättrats. Fuktskador har uppmärksammats och åtgärdats, och är numera relativt ovanliga i Svenska skolor. Däremot finns ingen klar trend till förbättring av städningen. Det finns en pedagogisk trend att avskaffa skolbänken, och därmed öka förvaring av böcker och pärmar i öppna bokhyllor. Vi kan därför förvänta fortsatta problem med damm och allergen i skolmiljön.

Skolmiljön uppmärksammades tidigt i de Nordiska länderna, och merparten av skolundersökningarna kommer från dessa länder. Under senare år har även skolmiljön studerats i USA, EU, och Asien. Tre internationella översiktsartiklar om skolmiljön publicerats. Den först konstaterar att skolor har ofta otillräcklig ventilation, och innehåller allergen, mögel, bakterier och formaldehyd. Det finns få studier över orsakssamband mellan skolmiljön och specifika exponeringar, men de undersökningar som finns tyder på samband mellan allergen, mögel och VOC och både astma och sjuka hus symptom (SBS) (Daisey et al., 2003). Den andra konstaterar att allergen från katt, hund, husdammskvalster och kackellacka finns i sedimenterat damm i många skolor. Ur klinisk synpunkt innebär allergennivåerna i skolor i den industrialiserade världen ofta en mindre risk än allergennivåerna i hemmiljön, men ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att minska allergenförekomsten i skolorna (Tranter, 2005). Den tredje översiktsartikeln drar slutsatsen att elevernas skolprestation kan påverkas av dålig innemiljö i klassrummen (Mendell and Heath 2005).

Vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala har vi bedrivit skolmiljöprojekt sedan 1982, och fem doktorsavhandlingar (Dan Norbäck, 1990; Robert Wålinder 1999;Greta Smedje 2000; Zhuohui Zhao, 2006, Jeong-Lim Kim, 2007) har publicerats om hälsoeffekter av skolmiljön, vad gäller astma, allergier, sjuka hus syndromet (SBS) och luftvägsinflammation. I dessa studier påvisades samband mellan exponeringar och byggnadsfaktorer i skolan, och astmasymptom, allergiska besvär, och inflammatorisk luftvägspåverkan hos skolelever eller skolpersonal. Skolelever reagerade mer med astma och allergier, skolpersonalen reagerade mer med s.k. sjuka hus symptom. Skolmiljön i Europa har studerats inom EU-projektet HESE ´health effects of the school environment´. För närvarande finns en ny doktorand vid institutionen som arbetar med forskning om skolmiljön i Kina (doktorand Guihong Cai), och flera nya doktorander inom skolmiljöprojektet är inplanerade, liksom ett nytt EU-skolprojekt (HESEINT). Skolmiljöprojekt har nyligen genomförts i Sverige, Kina, Iran, Malaysia och på Island. Ett samband mellan bullerexponeringen i skolan ocb kortisolnivåer i saliv, ett mått på stresspåverkan, har påvisats i mellanstadieskolor i Uppsala.

 
Internationella översiktsartiklar om skolmiljön
 
Daisey JM; Angell WJ; Apte MG (2003). Indoor air quality, ventilation and health symptoms in schools: an analysis of existing information. Indoor Air 2005; 13, 53-64.
 
Norbäck D. The teacher, the pupil and the school. In: The workplace. Vol.2 Major Industries and Occupations. Eds: Brune D, Gerhardsson G, Crockford G, and Norbäck D, International Occupational Safety and Health Information Centre (CIS) International Labour Office (ILO), Geneva, and Scandinavian Science Publisher as, Oslo, 1997, pp. 107-125.
 
Mendell MJ, Heath GA (2005). Do indoor pollutants and thermal conditions in schools influence student performance? A critical review of the literature. Indoor Air,15,27-52.
 
Tranter DC (2005) Indoor allergens in settled school dust: a review of findings and significant factors. Clin Exp Allergy, 35, 126-136.
 
Projekt