Trafikmiljön

I Sverige har vi i stor utsträckning kommit till rätta med stora lokala utsläpp från industrier och kraftverk. Dagens problem handlar mer om den sammantagna effekten av de många mindre utsläppen från vårt dagliga liv. Biltrafiken står för en allt större andel av miljöproblemen i utemiljön. Luftföroreningar och buller från gator, genomfarts- och huvudleder nära bostäder (75-100 m) har visats vetenskapligt  innebära klara risker för sjukdom bland barn, ungdomar och vuxna. Drygt två miljoner människor i Sverige är exponerade för trafikbuller utanför sin bostad (över 55 dBA). Detta kan ge försämrad hörsel, sömnstörningar, och förhöjt blodtryck. Både risk för uppkomst av astma och hjärt- kärlsjukdomar, samt ökad dödlighet finns belagt. Trafikbuller ger ökad risk för nedsatt prestation, samt inlärning hos barn och skolbarn, liksom risk för ökad halt av stresshormoner hos barnen. Skolor bör därför inte ligga nära bullerkällor. Att bo inom 75 meters avstånd från en trafikerad gata visade i en studie 30 - 50 % ökad risk för barn att få astma och luftvägssymptom. Luftföroreningar ute mätt som förhöjda partikelhalter, gav ökad risk för sjuklighet och mortalitet i hjärt- kärlsjukdomar och lungcancer enligt studier.
 
IVL, Svenska Miljöinstitutet samlar regelbundet data från 40 kommuner, som innebär dygnsmätningar av kväveföreningar, svaveldioxid och sot, samt veckomätningar av bensen. Dioxiner kan också komma från bilavgaser, men har minskat genom minskningen av användningen av blyad bensin. Katalytisk avgasrening har minskat utsläppen av många föroreningar, men samtidigt har mängden bilar ökat. Dieselfordonutsläpp framstår som ett allt större hälsoproblem även om fordonen är färre. Alternativa bränslen börjar bli alltmer konkurrenskraftiga och bilförsäljningen för sådana fordon ökar. Trafiken påverkar också luftkvaliteten genom det vägslitage som orsakas av främst dubbdäck. Slitagepartiklar och sandning mot halka bidrar till att många tätorter har svårt att klara miljökvalitetsnormerna för partiklar.
 
I Uppsala län beräknas 140 extra inläggningar per år på sjukhus vara beroende av luftföroreningar och häri ingår även ozon. Utöver detta tillkommer hälsoeffekter av trafikrelaterade olyckor. För närvarande pågår mycket arbete i Uppsala kommun och satsning på att sanera innerstadstrafiken. Genomfartsleder utanför citykärnan har öppnats (nya E4, Bärbyleden) och har avlastat centrum. Samtidigt byggs gator om, breddas och helt nya skapas, vilket gör att trafiksituationen är problematisk och stockningar medför mycket bilavgaser i centrum. Kommunen med Miljökontoret och Landstinget (Arbets-och miljömedicin, samt Kemienheten) arbetar med ett projekt för att kartlägga luftföroreningar och partikelhalter nära skolor och förskolor med support från Luftvårdsförbundet i Stockholm och Uppsala län. Läs gärna om projekt som AMM i Uppsala bedriver, samt se intressanta länkar som anges.
 
Referenser
 
McConell R, Berhane K, Yao L et al. Traffic, Susceptibility and Childhood Asthma. Environmental Health Perspectives. 2006;5:766-772.

Hoek G, Brunekref B, Goldbohm S, Fischer P, Brandt PA. Association between mortality and indicators of traffic-related air pollution in the Netherlands: a chort study. The Lancet. 2002;360:1203-1209.

SOU 2000:52 Betänkande från Miljömålskommitten Framtidens miljö-allas vårt ansvar Del 1-2 (Frisk luft , Buller mm).