UDIPA – Utvärderingsverktyg för datorstödets inverkan på den psykosociala arbetsmiljön

Kontaktperson på arbets- och miljömedicin: Peter Palm

Användningsområde

UDIPA är ett verktyg för att kartlägga den kognitiva och psykosociala arbetsmiljön vid användningen av datorstöd. Verktyget kan användas av företagshälsovård och personalansvariga för att identifiera kognitiva och psykosociala arbetsmiljöproblem grundade i användningen av datorstöd. Utvärderingen lämpar sig bäst för yrkesgrupper som använder dator under en stor del av arbetsdagen.

Beskrivning 

UDIPA består av en checklista för observationsintervjuer med användare, samt en enkät i två olika längder. Den kortare enkäten består av sju frågor och kan fungera som ett komplement till andra utvärderingar av den psykosociala arbetsmiljön för att snabbt undersöka om det förekommer problem. Den längre enkäten och checklistan kan användas för att undersöka problemen på djupet och resultatet kan fungera som underlag vid förbättringsdiskussioner. Verktyget innehåller även en teoretisk introduktion till området, information om hur verktyget ska användas och hur man kan gå vidare efter utvärderingen. Verktyget baseras på krav-kontroll-stödmodellen.

Styrkor

UDIPA kan användas separat eller som komplement till andra undersökningar av den psykosociala arbetsmiljön. Användning av verktyget kräver ingen tidigare kunskap om teknikstress eller kognitiva arbetsmiljöproblem. Utvärderingen kan göras mer eller mindre omfattande efter behov.

Begränsningar 

Än så länge saknas underlag för hur det fungerat att använda verktyget vid en praktisk utvärdering. Det kan därmed finnas utrymme för förbättringar.

Rätt att använda

UDIPA är framtaget av Annika Thorner. Det går bra att ladda ner verktyget här och använda det utan kostnad. Kom ihåg att ange källan. Eventuella frågor och synpunkter är välkomna.

Källa