Work Ability Index (WAI)

Kontaktperson AMM Uppsala Margareta Torgén

Arbetsförmågeindex (AFM-index) / Work Ability Index  (WAI)

Användningsområde

WAI används för kartläggning och uppföljning av hälsoläget bland yrkesarbetande. Metoden utvecklades för företagshälsovården i Finland på 80-talet då man befann sig i en situation där många lämnade arbetslivet före ordinarie pensioneringsålder. Man sökte en metod som identifierade personer som var i riskzonen för förtida utträde från arbetslivet och vars resultat kunde användas som grund för åtgärder.

Metoden kan användas på individ, arbetsplats eller nationell nivå och möjliggör även internationella jämförelser eftersom den nu finns översättningar till många språk.

Beskrivning

Metoden består av en enkät med 10 frågor som den anställde besvarar själv, tidsåtgång  5-10  minuter. Frågorna handlar om egen fysisk och mental hälsa, krav i arbetet i relation till den egna förmågan, sjukfrånvaro under sista året och bedömning av om hälsan medger fortsatt arbete i nuvarande yrke två år framåt (se pdf-fil nedan). Svaren på frågorna i enkäten ges numeriska värden och viktas samman enligt given formel till ett indexvärde som kan klassindelas.

Bearbetning av svaren kan administreras  exempelvis av företagssköterska manuellt eller datorbaserat. WAI-enkäten finns nu även som del av en applikation (WAI-appen) som underlättar hantering av metoden och ger översiktlig presentation av resultat.  Se nedanstående länk - Komma igång med WAI-appen!   
Ta del av presentationen och anmäl ert intresse för att börja använda WAI-appen till Margareta Torgen. 

Styrkor

Lätt att använda. Kan användas för olika ändamål t.e.x. för screening vid hälsokontroll, för att få en bas vid planering av rehabilitering m.m.

Upphovsrätt

WAI är utvecklat vid det Finska Arbetsmiljöinstitutet. WAI får användas fritt för icke kommersiella ändamål. Vid frågor angående upphovsrätt v g kontakta Arbetsmiljöinstitutet i Helsingfors.

Länkar

Komma igång med WAI-appen

Webbformulär för beräkning av WAI 

Svenska WAI-nätverket

Frågeformuläret som PDF

Beräkning av indexvärdet

Referenser

van den Berg TI, Elders LA, de Zwart BC, Burdorf A. The effects of work-related and individual factors on the Work Ability Index: a systematic review. Occup Environ Med 2009; 66(4):211–20.

Bostrom M, Sluiter JK, Hagberg M. Changes in work situation and work ability in young female and male workers. A prospective cohort study. BMC Public Health. 2012 Aug 24;12(1):694.

Ilmarinen J. Work ability–a comprehensive concept for occupational health research and prevention. Scand J Work Environ Health 2009; 35(1):1–5.

Lundin A, Lejon O, Vaetz M, Hallgren M, Torgén. Predictive validity of the Work Ability Index and its individual items in the general population. Scand J Public Health 2017; 45(4):350-356. 

Torgén M. Experiences of WAI in a random sample of the Swedish working population. International Congress Series 2005: 328–32.

Tuomi K, Ilmarinen J, Jahkola A, Katajarinne L, Tulkki A. AFM-indexet- En metod att mäta arbetsförmågan. Helsingfors: Institutet för Arbetshygien; 1998.

de Zwart BC, Frings-Dresen MH & van Duivenbooden JC.  Test-retest reliability of the Work Ability Index questionnaire. Occup Med (Lond) 2002; 52(4):177-81.