Work Ability Index (WAI)

Kontaktperson AMM Uppsala Margareta Torgén

Arbetsförmågeindex (AFM-index) / Work Ability Index  (WAI)

Användningsområde

WAI används för kartläggning och uppföljning av hälsoläget bland yrkesarbetande. Metoden utvecklades för företagshälsovården i Finland på 80-talet då man befann sig i en situation där många lämnade arbetslivet före ordinarie pensioneringsålder. Man sökte en metod som identifierade personer som var i riskzonen för förtida utträde från arbetslivet och vars resultat kunde användas som grund för åtgärder.

Metoden kan användas på individ, arbetsplats eller nationell nivå och möjliggör även internationella jämförelser eftersom den nu finns översättningar till många språk.

Beskrivning

Metoden består av en enkät med 10 frågor som den anställde besvarar själv, tidsåtgång är ca 5 minuter. Frågorna handlar om egen fysisk och mental hälsa, krav i arbetet i relation till den egna förmågan, sjukfrånvaro under sista året och bedömning av om hälsan medger fortsatt arbete i nuvarande yrke två år framåt (se pdf-fil nedan).
Bearbetning av svaren görs t.e.x. av företagssköterska manuellt eller datorbaserat. Svaren på frågorna i enkäten ges numeriska värden och viktas samman enligt given formel till ett indexvärde som kan klassindelas (se PDF-fil nedan).

Styrkor

Lätt att använda. Kan användas för olika ändamål t.e.x. för screening vid hälsokontroll, för att få en bas vid planering av rehabilitering m.m.

Upphovsrätt

WAI är utvecklat vid det Finska Arbetsmiljöinstitutet varifrån manual och programvara för beräkning av indexvärde kan köpas. WAI får användas fritt för icke kommersiella ändamål. Vid frågor angående upphovsrätt v g kontakta Arbetsmiljöinstitutet i Helsingfors, Professor Juhani Ilmarinen.

Länkar

Webbformulär för beräkning av WAI 

Svenska WAI-nätverket

Frågeformuläret som PDF

Beräkning av indexvärdet

Referenser

de Zwart BC, Frings-Dresen MH & van Duivenbooden JC (2002) Test-retest reliability of the Work Ability Index questionnaire. Occup Med (Lond), 52(4), 177-81.

Groth A, Paulin M. Arbetsförmågeindex för att identifiera tidiga tecken på ohälsa hos arbetstagare - Upplevelser hos personal som arbetar inom företagshälsovården i Finland.
C-uppsats på sjukgymnastikprogrammet, Luleå tekniska universitet.

Ilmarinen J & Tuomi K (2004) Past, present and future of work ability. People and Work Research Reports. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki; 65:1-25.

Kujala V, Tammelin T,Remes J, Vammavaara E,Ek E & Laitinen J (2006) Work ability index of young employees and their sickness absence during the following year. Scand J Work Environ Health, 32(1), 75-84.

Lundin A, Lejon O, Vaetz M, Hallgren M, Torgén.  Predictive validity of the Work Ability Index and its individual items in the general population. Scand J Public Health 2017; 45(4):350-356.