Projekt

Ett av våra viktigaste uppdrag är ta fram ny kunskap om olika miljöfaktorers betydelse för hälsa!

Vi genomför projekt inom arbetsmiljö, inomhusmiljö och yttre miljö, och exponeringarna kan vara såväl fysiska, kemiska, biologiska, psykosociala som organisatoriska.

Vi använder både kvantitativa och kvalitativa metoder och gör epidemiologiska studier, experimentella studier och interventionsstudier samt utvecklar nya mätmetoder.

Här hittar du information om våra pågående och avslutade projekt. Här finns även uppgifter till kontaktpersoner och länkar till publikationer från de olika projekten.

2020 - Pågående

HaRe: En metodik för Handeln att Reducera risk för belastningsbesvär

Genom att kombinera erfarenheter från våra tidigare projekt inom förebyggande arbetsmiljöarbete med kunskap om handelsbranschens belastningsergonomiska utmaningar och befintliga riskbedömningsmetoder, finns förutsättningar att utveckla en metodik som kan stötta arbetsgivare inom handeln i det förebyggande arbetet med att reducera belastningsergonomiska risker.

LÄS MER

2019 - Pågående

Krav- och funktionsschema – en metod att använda inom smärtrehabilitering för att stärka samverkan mellan vård, anställd och arbetsgivare?

Tidig kontakt mellan sjukskriven anställd och chef samt anpassningar på jobbet ökar chanserna för återgång i arbete men det är svårt att få till i praktiken. Det här projektet undersöker ett verktyg som vi hoppas kan främja återgång i arbete.

LÄS MER

2019 - Pågående

Utveckling och validering av algoritm för att identifiera sömn med hjälp av låraccelerometer

Lårburna accelerometrar kan användas för att mäta fysiska aktiviteter på arbete och fritid dygnet runt. Lårburna accelerometrar skulle även kunna användas för att mäta sömn.

LÄS MER

2018 - Pågående

Tidsmönster av fysisk belastning, prestation och muskuloskeletal besvär – en studie av stråkmusiker

Kunskapen är bristfällig om vilka initiativ i arbetet som faktiskt kan skapa variation och hur en god balans mellan fysisk belastning och återhämtning bör se ut.

LÄS MER

2018 - Pågående

Arbete och hälsa bland flyktingar och arbetskraftsinvandrare till Sverige 1991-2016 – en longitudinell studie

Var femte person på den svenska arbetsmarknaden är utlandsfödd. Trots detta är kunskapen bristfällig om den arbetsrelaterade hälsan i denna grupp.

LÄS MER

2017 - Pågående

Handintensivt arbete: en metodik för riskbedömning, medicinska kontroller och utvärdering

Den 1 november 2019 införde Arbetsmiljöverket krav på medicinska kontroller vid handintensivt arbete. För att kontrollerna ska leda till arbetsmiljöförbättringar krävs metodik som stödjer arbetsgivare och företagshälsor.

LÄS MER

2017 - Pågående

Stamina – en stödmodell för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet för ett hållbart arbetsliv?

Goda arbetsmiljöförhållanden är viktigt, men en god arbetsmiljö uppstår inte av sig själv. Projektet utvärderar en stödmodell som vi hoppas kan bidra till långsiktigt hållbart arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete.

LÄS MER

2016 - Pågående

Friska kontor – framgångsfaktorer vid kontorsförändringar

Syftet med projektet ”Friska kontor” är att undersöka hur förändringsarbete genomförs och hur medarbetarnas hälsa och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas av förändringen till nya kontorsmiljöer. Projektet bygger på det projekt som Arbets- och miljömedicin genomförde under 2012-2014 en utvärdering av psykiatriverksamhetens (Region Uppsala) flytt till nya öppna kontorslösningar, med fokus på hur arbetsmiljön påverkades.

LÄS MER

2015 - Pågående

Påverkar exponering för perfluorerade ämnen risken att drabbas av kardiometabola sjukdomar?

Projektet fokuserar på de mycket svårnedbrytbara perfluorerade kemikalierna (förkortas PFAS). Dessa har hittats i Uppsalas dricksvatten i så pass höga halter att delar av Uppsalas vatten måste renas genom kolfilter.

LÄS MER

2013 - Pågående

Allergi mot häst – från miljöexponering till diagnostik

Allergi mot häst- en komplex fråga som kräver svar

LÄS MER

Hade du nytta av sidans innehåll?