Projekt

Ett av våra viktigaste uppdrag är ta fram ny kunskap om olika miljöfaktorers betydelse för hälsa!

Vi genomför projekt inom arbetsmiljö, inomhusmiljö och yttre miljö, och exponeringarna kan vara såväl fysiska, kemiska, biologiska, psykosociala som organisatoriska.

Vi använder både kvantitativa och kvalitativa metoder och gör epidemiologiska studier, experimentella studier och interventionsstudier samt utvecklar nya mätmetoder.

Här hittar du information om våra pågående och avslutade projekt. Här finns även uppgifter till kontaktpersoner och länkar till publikationer från de olika projekten.

2022 - Pågående

Utvärdering av samverkansinsats för att främja tidig arbetsgivarkontakt och arbetsåtergång för personer med psykisk ohälsa eller långvarig smärta

Tidig kontakt mellan sjukskriven anställd och chef samt anpassningar på jobbet ökar chanserna för återgång i arbete men det är svårt att få till i praktiken. Det här projektet undersöker ett verktyg som vi hoppas kan främja återgång i arbete för patienter med psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta som träffar rehabiliteringskoordinator inom primärvården.

LÄS MER

2022 - Pågående

Användbara verktyg för att identifiera och riskbedöma handintensivt arbete.

Handintensivt arbete är en variant av repetitivt arbete där det finns ett specifikt regelverk som relaterar till regler om medicinska kontroller. Det finns därför ett särskilt behov av tillförlitliga metoder för att identifiera och riskbedöma handintensivt arbete. I detta projekt bidrar vi med metodik som kan användas för att identifiera och riskbedöma arbete som kan vara handintensivt

LÄS MER

2022 - Pågående

Utveckling och validering av objektiv metod för att mäta arbetsställning, fysisk aktivitet och sömn – ActiPASS

Stillasittande, långvarigt stående, fysisk aktivitet och sömn är viktiga determinanter för hälsa. I detta projekt utvecklar vi mätmetoder för att mäta sådan exponering med stöd av lårburna accelerometrar.

LÄS MER

2022 - Pågående

Friska företag – en kvantitativ uppföljning av projektet hälsa och framtid

Sjukskrivningssiffrorna i Sverige är trots en minskning de senaste åren fortfarande höga och den psykiska ohälsan ökar. Ett tidigare forskningsprojekt visade att företag med låga sjuktal finns i många branscher. Det här projektet syftar till att följa upp det tidigare projektet för att undersöka hur slutsatserna står sig över tid givet omfattande förändringar på arbetsmarknaden under senare år.

LÄS MER

2022 - Pågående

Operations- och anestesipersonalens arbetsmiljö, psykosociala stress och inställning till arbetet

Vid Arbets- och miljömedicin genomförs nu en uppföljning av den tidigare studien gällande operationspersonalens arbetsmiljö. Projektet undersöker hur psykologiska och organisatoriska faktorer påverkar arbetsförmåga och inställning till arbetet.

LÄS MER

2022 - Pågående

Digitala krav i arbetslivet

Det händer mycket i dagens arbetsliv och förändringstakten är hög, vilket gör att arbetets krav inte är konstanta. Syftet med detta projekt är att öka kunskapen om hur digital teknik i arbetslivet påverkar balans mellan arbetets krav och individens funktion samt hur medarbetares arbetsmiljö påverkas av förändrade arbetssätt och krav till följd av digitalisering på arbetsplatsen.

LÄS MER

2022 - Pågående

Hur kan ett hållbart arbetsliv för utrikesfödda främjas? Hinder och möjligheter

Oavsett ursprung och orsak till migration har sysselsättning varit högsta prioritet för integrationspolitiken de senaste 20 åren, men utrikesfödda är missgynnade när det gäller vägar till inträde på arbetsmarknaden, och när man kommer in, att stanna kvar där. Syftet med detta projekt är att utforska vilka hinder och möjligheter som finns för ett hållbart arbetsliv för utrikesfödda, samt hur olika samhällsaktörer kan agera och samverka för att främja ett hållbart arbetsliv för målgruppen.

LÄS MER

2022 - Pågående

Incidens och mortalitet i COVID-19 hos utlandsfödda jämfört med svenskfödda vuxna personer

I Sverige är utlandsfödda överrepresenterade i COVID-19. Möjliga förklaringar som diskuteras är trångboddhet, pendling till arbetet i kollektivtrafiken och yrken som innebär nära kontakt med andra människor (lärare, sjukvårdspersonal, taxi/bussförare). Syftet med detta projekt är att studera incidens och mortalitet i både PCR- och icke-PCR verifierad COVID-19 bland utlandsfödda jämfört med svenskfödda.

LÄS MER

2022 - Pågående

FHVmetodik

FHVmetodik är ett samarbete mellan Sveriges arbets- och miljömedicinska kliniker.

LÄS MER

2020 - Pågående

HaRe: En metodik för Handeln att Reducera risk för belastningsbesvär

Genom att kombinera erfarenheter från våra tidigare projekt inom förebyggande arbetsmiljöarbete med kunskap om handelsbranschens belastningsergonomiska utmaningar och befintliga riskbedömningsmetoder, finns förutsättningar att utveckla en metodik som kan stötta arbetsgivare inom handeln i det förebyggande arbetet med att reducera belastningsergonomiska risker.

LÄS MER

Hade du nytta av sidans innehåll?