Projekt

Ett av våra viktigaste uppdrag är ta fram ny kunskap om olika miljöfaktorers betydelse för hälsa!

Vi genomför projekt inom arbetsmiljö, inomhusmiljö och yttre miljö, och exponeringarna kan vara såväl fysiska, kemiska, biologiska, psykosociala som organisatoriska.

Vi använder både kvantitativa och kvalitativa metoder och gör epidemiologiska studier, experimentella studier och interventionsstudier samt utvecklar nya mätmetoder.

Här hittar du information om våra pågående och avslutade projekt. Här finns även uppgifter till kontaktpersoner och länkar till publikationer från de olika projekten.

2013 - Pågående

Bidrar exponering för Bisfenol A till uppkomst av fetma och benskörhet?

Redan på 30-talet visste man att bisfenol A (BPA) hade östrogena egenskaper och BPA var tänkt att lanseras som ett läkemedel men BPA gick emellertid ett annat öde till mötes.

LÄS MER

2012 - Pågående

Cancerincidensen för jägarfamiljer och övrig befolkning i norra Sverige efter Tjernobylolyckan

1986 inträffade Tjernobylolyckan med radioaktivt nedfall i Sverige. Det har nu gått tillräckligt lång tid för att kunna undersöka ifall det finns en riskökning för cancer i områden med högt nedfall.

LÄS MER

2017 - 2018

Arbetsmiljö och hälsa bland migranter – en systematisk litteraturöversikt

Arbete är en viktigt för integration och hälsa. Samtidigt arbetar många migranter under sämre arbetsvillkor än den infödda befolkningen, vilket innebär hälsorisker.

LÄS MER

2016 - 2018

Hur kan medicinska kontroller i arbetslivet användas i det förebyggande arbetsmiljöarbetet?

Syftet var att identifiera strukturella förutsättningar och arbetssätt hos företagshälsor och deras kundföretag där medicinska kontroller i arbetslivet (MKA) genomförs med regelbundenhet i enlighet med gällande lagstiftning (AFS 2005:6), samt att identifiera faktorer som leder till att MKA stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet och resulterar i förebyggande arbetsmiljöåtgärder.

LÄS MER

2016 - 2018

Arbetsställningars betydelse för besvärsuppkomst i nacke-skuldra – exponerings-responssamband och referensvärden från tekniska mätningar

Belastningsskador i nacke och axlar är ett stort samhällsproblem. Att arbeta med lyftade armar kan innebära en risk för skador. Riskbedömningar av belastande armarbete blir mer tillförlitliga då de kompletteras med accelerometrar. Men det saknas riktvärden från sådana mätningar för att värdera vad som är en skadlig belastning.

LÄS MER

2015 - 2016

Överarmsposition i sittande och stående under arbete och fritid bland arbetare i 13 olika yrken

Att arbeta med lyfta armar kan innebära en risk för besvär i nacke och skuldra. Ny teknik i form av prisvärda accelerometrar har gjort det möjligt att genomföra kostnadseffektiva exponeringsbedömningar av överarmselevation. Men det saknas referensdata och metoden behöver valideras.

LÄS MER

2013 - 2014

Praktisk guide för belastningsergonomisk riskbedömning

Det finns ett flertal metoder för belastningsergonomisk riskbedömning. Men ergonomer inom företagshälsovården använder dessa i låg grad. Studier har visat att främsta anledningen till att metoderna inte används är att de saknar kunskap om dem.

LÄS MER

2013 - 2015

Astma- och allergiprevention för nyanlända anhöriginvandrare (ALPIN)

Projektet syftade till att öka kunskapen om inomhusmiljöns betydelse för hälsan bland hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med personer som bor i segregerade bostadsområden. I projektet ingick även att framställa allergirådgivning anpassad till bostadsförhållanden hos trångbodda familjer samt att framställa information till nyanlända utlandsfödda om hur man sköter sin bostad och om rättigheter och skyldigheter i boendet.

LÄS MER

2012 - 2015

Ungas introduktion i arbetslivet. Betydelsen av arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöintroduktion för goda arbetsförhållanden och säkert arbete.

Bra arbetsmiljö har en avgörande betydelse både för att minska negativa hälsoeffekter i arbetet och ge förutsättning för individen att utvecklas i arbetet. Det gäller både fysiska arbetsförhållanden såväl som arbetsorganisation och ledarskap.

LÄS MER

2012 - 2016

Psykosociala arbetsförhållanden: personlighetens roll för överengagemang i arbetet och känslor av arbetsglädje respektive olust inför arbete.

LÄS MER

Hade du nytta av sidans innehåll?