Projekt

Ett av våra viktigaste uppdrag är ta fram ny kunskap om olika miljöfaktorers betydelse för hälsa!

Vi genomför projekt inom arbetsmiljö, inomhusmiljö och yttre miljö, och exponeringarna kan vara såväl fysiska, kemiska, biologiska, psykosociala som organisatoriska.

Vi använder både kvantitativa och kvalitativa metoder och gör epidemiologiska studier, experimentella studier och interventionsstudier samt utvecklar nya mätmetoder.

Här hittar du information om våra pågående och avslutade projekt. Här finns även uppgifter till kontaktpersoner och länkar till publikationer från de olika projekten.

2016 - Pågående

Friska kontor – framgångsfaktorer vid kontorsförändringar

Syftet med projektet ”Friska kontor” är att undersöka hur förändringsarbete genomförs och hur medarbetarnas hälsa och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas av förändringen till nya kontorsmiljöer. Projektet bygger på det projekt som Arbets- och miljömedicin genomförde under 2012-2014 en utvärdering av psykiatriverksamhetens (Region Uppsala) flytt till nya öppna kontorslösningar, med fokus på hur arbetsmiljön påverkades.

LÄS MER

2015 - Pågående

Påverkar exponering för perfluorerade ämnen risken att drabbas av kardiometabola sjukdomar?

Projektet fokuserar på de mycket svårnedbrytbara perfluorerade kemikalierna (förkortas PFAS). Dessa har hittats i Uppsalas dricksvatten i så pass höga halter att delar av Uppsalas vatten måste renas genom kolfilter.

LÄS MER

2013 - Pågående

Allergi mot häst – från miljöexponering till diagnostik

Allergi mot häst- en komplex fråga som kräver svar

LÄS MER

2013 - Pågående

Bidrar exponering för Bisfenol A till uppkomst av fetma och benskörhet?

Redan på 30-talet visste man att bisfenol A (BPA) hade östrogena egenskaper och BPA var tänkt att lanseras som ett läkemedel men BPA gick emellertid ett annat öde till mötes.

LÄS MER

2012 - Pågående

Cancerincidensen för jägarfamiljer och övrig befolkning i norra Sverige efter Tjernobylolyckan

1986 inträffade Tjernobylolyckan med radioaktivt nedfall i Sverige. Det har nu gått tillräckligt lång tid för att kunna undersöka ifall det finns en riskökning för cancer i områden med högt nedfall.

LÄS MER

2017 - 2018

Arbetsmiljö och hälsa bland migranter – en systematisk litteraturöversikt

Arbete är en viktigt för integration och hälsa. Samtidigt arbetar många migranter under sämre arbetsvillkor än den infödda befolkningen, vilket innebär hälsorisker.

LÄS MER

2016 - 2018

Hur kan medicinska kontroller i arbetslivet användas i det förebyggande arbetsmiljöarbetet?

Syftet var att identifiera strukturella förutsättningar och arbetssätt hos företagshälsor och deras kundföretag där medicinska kontroller i arbetslivet (MKA) genomförs med regelbundenhet i enlighet med gällande lagstiftning (AFS 2005:6), samt att identifiera faktorer som leder till att MKA stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet och resulterar i förebyggande arbetsmiljöåtgärder.

LÄS MER

2016 - 2018

Arbetsställningars betydelse för besvärsuppkomst i nacke-skuldra – exponerings-responssamband och referensvärden från tekniska mätningar

Belastningsskador i nacke och axlar är ett stort samhällsproblem. Att arbeta med lyftade armar kan innebära en risk för skador. Riskbedömningar av belastande armarbete blir mer tillförlitliga då de kompletteras med accelerometrar. Men det saknas riktvärden från sådana mätningar för att värdera vad som är en skadlig belastning.

LÄS MER

2015 - 2016

Överarmsposition i sittande och stående under arbete och fritid bland arbetare i 13 olika yrken

Att arbeta med lyfta armar kan innebära en risk för besvär i nacke och skuldra. Ny teknik i form av prisvärda accelerometrar har gjort det möjligt att genomföra kostnadseffektiva exponeringsbedömningar av överarmselevation. Men det saknas referensdata och metoden behöver valideras.

LÄS MER

2013 - 2014

Praktisk guide för belastningsergonomisk riskbedömning

Det finns ett flertal metoder för belastningsergonomisk riskbedömning. Men ergonomer inom företagshälsovården använder dessa i låg grad. Studier har visat att främsta anledningen till att metoderna inte används är att de saknar kunskap om dem.

LÄS MER

Hade du nytta av sidans innehåll?