FHVmetodik är ett samarbete mellan Sveriges arbets- och miljömedicinska kliniker. Avsikten är att tillgängliggöra metoder för god företagshälsovård. Författaren för varje dokument ansvarar för innehållet. För information om lagkrav i arbetsmiljöarbetet hänvisas till arbetsmiljöverkets hemsida. FHVmetodik.se

Syfte
FHV Metodik syftar till att vara en central kunskapsbank för företagshälsovården.

Projektbeskrivning
FHV Metodik är ett samarbete mellan Sveriges samtliga arbets- och miljömedicinska kliniker. Avsikten är att tillgängliggöra kunskap och metoder för god företagshälsovård

Relevans
Företagshälsovården utgör en expertresurs för organisationer inom arbete och hälsa. De regionala arbets- och miljömedicinska klinikerna i Sverige bedriver forskning, utbildning och metodutveckling inom arbets- och hälsorelaterade områden. Genom att samla denna samlade kunskap på FHV Metodik skapas en möjlighet för företagshälsovården över hela Sverige att få tillgång till en enhetlig kunskapsbas.

Projektledare
FHV metodik leds av en styrgrupp med en representant från varje Arbets- och miljömedicinska klinik, samt en representant från Sveriges företagshälsor.

Hade du nytta av sidans innehåll?