Metoder för ergonomisk kartläggning

Belastningsergonomisk kartläggning och riskbedömning är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga belastningsbesvär. På Arbets- och miljömedicin bedrivs forskning och utveckling av belastningsergonomisk metodik.  Vi svarar på frågor och ger stöd i metodfrågor inom belastningsergonomi.

Det finns en mängd olika metoder för belastningsergonomisk kartläggning och riskbedömning. Olika metoder är användbara i olika sammanhang och för bedömning av olika exponeringstyper. Ibland kan flera metoder behöva kombineras för att få en helhetsbedömning. En översikt av olika metoder kopplat till olika exponeringar finns beskrivet i högerkolumnen.  Mer information om metoder och praktiska tips i riskbedömningsprocessen finns att hitta i denna rapport [länk till riskbedömningsrapporten].

Metoder för belastningsergonomisk kartläggning

Övergripande instrument

Quick Exposure Check (QEC)

Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively (RAMP)

Washington State Ergonomic Checklist (WSEC)

Risk management Assessment tool for Manual handling Proactively – RAMP

Handintensivt och repetitivt arbete

Assessment of Repetitive Task of the upper limbs (ART)

Hand Arm Riskbedömningsmetod (HARM)

Key Indicator Method for Manual Handling Operations (KIM-MHO) (KIM III)

Occupational repetitive actions (OCRA)

The Revised Strain Index (RSI)

Composite Strain Index (COSI) och Cumulative Strain Index (CUSI)

Hand Activity Level (HAL)

Distal Upper Extrimity tool (DUET)

Obekväm arbetsställning

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) – OBS tar ej hänsyn till duration

Rapid Entire Body Assessment (REBA) – OBS tar ej hänsyn till duration

ErgoArmMeter

Manuell hantering

Key Indicator Method – lifting, holding and carrying (KIM I)

Key Indicator Method – pulling and pushing (KIM II)

NIOSH – lyftekvation

 Datorprogram för biomekanisk beräkning av lyftsituationer
Antropometri, Lyftrekommendationer, Biomekanik och Arbetsobservation (ALBA)

Branschspecifika instrument

Handelsbranschen:

Bättre Arbetssätt i Kassa (BAsIK)

IT-arbetsmiljöer:

Utvärderingsverktyg för datorstödets inverkan på den psykosociala arbetsmiljön (UDIPA)

Video och datorbaserad arbetsanalys
Video-based method for ergonomic evaluation (

Analys av stillbilder från videosekvens.

Metod för klinisk undersökning vid ergonomiska belastande arbete

När en riskreducerande åtgärder inte kan få ner exponeringen till en rimlig nivå och när riskbedömning visar att det är motiverat så kan det göras medicinska kontroller av de exponerade arbetstagarna. En strukturerad metod för detta är Medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete (MEBA).

Hade du nytta av sidans innehåll?